1xbet

KVKK Aydınlatma Metni

  • Post author:
  • Post category:Genel
  • Post comments:0 Yorum

Paladyum, işbu Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi metnini, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde dilediği zaman güncelleme hakkını saklı tutar. "Paladyum"a aktarılan kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel bilgiler aşağıda yer almaktadır. Paladyum, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla müşterilerimize ve internet sitemize ve/veya internet sitemize aşağıdaki açıklamaları yapmaktadır. mobil uygulamalarımızı kullanan 3. şahısların dikkatine sunar.

1xbet

Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi

Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza Blok No:5/A İç Kapı No:24 Sarıyer/İstanbul İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No:146330-5

Paladyum ile paylaşılan kişisel veriler, Palladyum'un gözetim ve kontrolü altındadır. Paladyum, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması için gerekli organizasyonun kurulması ve teknik tedbirlerin alınması ve uyumlaştırılması konusunda veri sorumlusu olarak sorumluluk üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, veri gizliliğine ilişkin uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun olarak periyodik olarak sızma testleri yapılmakta olup, veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bildiririz.

1xbet

1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KVKK'nın 5/1, 5/2 ve 6/2 ve 6/3 maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Web sitemiz www.peple.com.tr üzerinden paylaşılan veriler; fiziksel ve elektronik olarak işlenir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Nedeni

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır: – İnternet sitesi/mobil uygulamalarda alışveriş yapanın/rezervasyon yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, – Adres ve iletişim için gerekli diğer bilgilerin kaydedilmesi, – Mesafeli satış sözleşmesi ve sözleşme koşulları. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmeleri, Müşterilerimizle mevcut durum ve güncellemeler hakkında iletişim kurmak, gerekli bilgileri sağlamak, – işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri hazırlamak elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamında, – Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca. akdettiğimiz sözleşmeler gereği üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek, – kamu güvenliğini ilgilendiren konularda mevzuata uygun ve talep halinde kamu görevlilerine bilgi vermek, – kullanıcılara daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak, müşterilerimizi bilgilendirmek. müşterilerimizin ilgisini çekebilecek ürünlerimiz hakkında "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" kampanyaları iletmek, – kullanıcı memnuniyetini arttırmak,/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri ortam analizlerinde kullanmak, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak ve bu kapsamda anlaşmalı kurumlar aracılığı ile elektronik ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, – anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneriler sunmak, hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek. bilgilendirmek, – hizmetlerimiz hakkında müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirmek, – yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanmak, – dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek.

Ancak, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olarak, kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), mahkemeler ve diğer kamu kurumları.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı, müşterilerin rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterilerimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ayrıca kişisel veriler, taahhüt ettiğimiz hizmetlerin sağlanması ve verilen hizmetlerin kalitesinin kontrolü amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin yukarıda sıralanan Paladyum tarafından işlenme amacı ve sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin yararlanması için iş birimleri tarafından gerekli çalışmalar ve ilgili iş süreçlerinde yapılacak gerekli çalışmalar Paladyum tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Paladyum'un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, hukuki, teknik ve ticari-mesleki güvenliğinin sağlanması, Paladyum ve Paladyum ile iş ilişkisi içinde olan ilgili kişiler ile Paladyum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenileri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçları da dahil olmak üzere Paladyum'un ilkelerine göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası doğrudan/dolaylı yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz ile ortaklarımız, faaliyetlerimizi yürütmek üzere iş birliği içinde olduğumuz program ortağı kurum ve kuruluşlar, bulut ortamında veri depolama hizmeti aldığımız yerli/yabancı kişi ve kuruluşlar ile ticari elektronik veri gönderimi konusunda anlaşmalı olduğumuz yerli/yabancı kuruluşlar ile Bankalararası Kart Merkezi, anlaşmalı olduğumuz bankalar, yurt içi ve yurt dışı muhtelif acenteler, reklam şirketleri ve anket şirketleri ve diğer yerli/yabancı 3. kişiler ve ilgili iş ortaklarımız ile paylaşılabilir. sizlere daha iyi hizmet ve müşteri memnuniyeti sağlamak için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında.

1xbet

5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterilerimizin hakları:

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; – işlenip işlenmediğini öğrenme, – işlenmişse bilgi talep etme, – işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, – aktarıldığı üçüncü kişileri bilme yurt içinde/yurt dışında, – eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, – Kanun çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, – KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri ile, – Münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, – KVKK'ya aykırı olarak, talep etme hakkınız olduğunu hatırlatmak isteriz. verilerin işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın tazmini.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve www.peple.com.tr/sozlesmeler adresinde yer alan Gizlilik Politikası kapsamında, KVKK uyarınca kişisel verilerim toplanmakta, işlenmekte, güncellenmekte, periyodik olarak kontrol edilmekte, veri tabanında tutulmakta ve saklanmakta ve KVKK'ya uygun olarak. Kişisel verilerimin kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmasına ve kişisel verilerimin onlar tarafından saklanmasına ve saklanmasına izin veriyorum. Bu bilgilendirme yazısı KVKK'nın 10. maddesidir.

Bir cevap yazın